۵ مرداد ۱۳۹۸

۵ مرداد ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ ۵ مرداد ۱۳۹۸ راوی روضه ابن شبیبه زمینه ۶.۹ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۴۳۹۰ ۱۵۸۱
۲ ۵ مرداد ۱۳۹۸ عشق می کنم با صحن گوهرشادت شور ۶.۸ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۳۲۲۰ ۲۱۰۰
۳ ۵ مرداد ۱۳۹۸ دلم بی تابه واسه محرمت شور ۵.۱ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۴۰۷۴ ۲۰۲۰
۴ ۵ مرداد ۱۳۹۸ کربلا خوابم و رؤیامه شور ۲.۸ ۲:۴۶ ۰ ۰ ۴۱۳۰ ۱۹۵۴