شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۹ قطعه، ۳۸ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ منی که مشهدالرضا رو دیدم شور ۴.۱ ۴:۱۳ ۰ ۰ ۱۵۰۵ ۶۲۲
۲ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ فرمود امام رضا با اشک و شور و شین شور ۱.۵ ۱:۲۴ ۰ ۰ ۷۲۶ ۴۶۵
۳ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ بنویسید حرم کور شود چشم حسود واحد ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۴۸۹ ۳۲۳
۴ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ ای امان ای دل زینب گریان است شور ۷.۲ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۷۴۷ ۵۱۶
۵ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ میشه قطره قطره دریا رو کشید شور ۲.۹ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۱۸۳۴ ۷۵۰
۶ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ دل آشفته اگر حسین میگه شور ۵.۴ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۶۳۲ ۴۶۳
۷ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ قلبی که واست نزنه شور ۲.۷ ۲:۴۱ ۰ ۰ ۶۶۰ ۴۳۲
۸ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مادرم نیست شور ۷.۴ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۸۸۱ ۵۴۹
۹ شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۸ مگه یادت میره نوکریامو شور ۳.۲ ۳:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۰۴ ۵۵۵