تخریب بقیع ۱۳۹۸

تخریب بقیع ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۸ دوباره شبیه هر سال زمینه ۵.۱ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۴۲۱ ۲۷۸
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۸ با رفقا مدینه بودیم آقا شور ۳.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۴۵۸ ۳۵۷
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۸ همه امید دل بی تابم شور ۴ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۶۱۷ ۴۱۶
۴ تخریب بقیع ۱۳۹۸ عجب سفره ایه سفره ارباب شور ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۳۶۲ ۳۲۱
۵ تخریب بقیع ۱۳۹۸ تو این شبای بی قراری شور ۵.۱ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۴۷۱ ۳۵۹