تخریب بقیع ۱۳۹۸

تخریب بقیع ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۸ الهی که از غمت جون بدم بمیرم زمینه ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۷۳۵ ۱۵۴۷
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۸ دوباره درد و غصه بی شماره شور ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۲۲۲۲ ۱۷۰۶
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۸ می شناسنم به نام تو واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۱۱۹۰ ۸۷۳