تخریب بقیع ۱۳۹۸

تخریب بقیع ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ تخریب بقیع ۱۳۹۸ الهی که از غمت جون بدم بمیرم زمینه ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۱۴۰۸ ۶۴۷
۲ تخریب بقیع ۱۳۹۸ دوباره درد و غصه بی شماره شور ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۰۴ ۶۴۵
۳ تخریب بقیع ۱۳۹۸ می شناسنم به نام تو واحد ۵.۷ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۶۴۸ ۳۸۹