شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ دیگه راحت شد حیدر زمینه ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۶۷۹ ۳۳۹
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ آقا میون روضه هات فقط همینه خواهشم شور ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۹۱۸ ۵۵۸
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ بعد از تو ای یاسم واحد ۱۰.۴ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۳۲۹ ۲۵۰
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ علی مولامه علی دنیامه واحد ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۳۷۳ ۲۶۱
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ چه تناسبی چه قرابتی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۵۷۳ ۳۷۷
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ همیشه سایه رو سرمی شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۶۲۱ ۴۱۷