شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ دیگه راحت شد حیدر زمینه ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۲۰۵۷ ۸۴۷
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ آقا میون روضه هات فقط همینه خواهشم شور ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۴۰۵۵ ۲۰۱۲
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ بعد از تو ای یاسم واحد ۱۰.۴ ۱۱:۰۱ ۰ ۰ ۸۸۴ ۶۵۷
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ علی مولامه دین و دنیامه واحد ۵.۲ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۹۸۲ ۶۵۲
۵ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ چه تناسبی چه قرابتی شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۵۰۲ ۹۶۴
۶ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ همیشه سایه رو سرمی شور ۵.۶ ۵:۴۷ ۰ ۰ ۲۰۲۰ ۱۲۲۵