شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ واویلا علی العباس زمینه ۸.۸ ۹:۲۲ ۱ ۱ ۱۴۹۳ ۷۵۰
۲ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ و صلی الله علیها زینب شور ۵.۶ ۵:۴۹ ۱ ۱ ۱۵۹۲ ۹۷۳
۳ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ یک رباعی داشته دیوان تو واحد ۱۱.۹ ۱۲:۴۶ ۱ ۱ ۸۹۲ ۵۰۱
۴ شب ۲۳ رمضان ۱۳۹۸ افتاده به پناه شور ۳.۳ ۳:۲۰ ۱ ۱ ۱۳۹۴ ۸۲۶