شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۸ دقیقه و ۱۰ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ دلبر دلش گرفته مناجات ۹.۸ ۱۰:۲۰ ۰ ۰ ۱۹۶۰ ۶۱۹
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ استخوان توی گلو خار تو چشماش بود زمینه ۴.۲ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۳۰۰ ۱۴۸۸
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ همه عاشق و تویی دلبر تک ۲.۸ ۲:۴۵ ۰ ۰ ۱۸۶۱ ۱۰۴۶
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۳۹۸ دارم دلی اما چه دل صد گونه حرمان در بغل واحد ۶.۱ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۱۶۶۴ ۹۴۸