شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ تو به زینب گفتی سرّ شاهانه شور ۶.۶ ۶:۳۵ ۱ ۱ ۲۱۱۱۹ ۶۱۹۴
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ تهدمت والله ارکان الهدی شور ۵.۶ ۵:۲۹ ۱ ۱ ۱۹۶۹ ۱۲۷۳
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۳۹۸ دعای خیر تو بود که شیعه حیدرم شور ۵.۵ ۵:۲۱ ۱ ۱ ۲۶۴۶ ۱۴۸۲