شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ اجرنا من النار یا مجیر زمینه ۹.۲ ۹:۴۷ ۰ ۰ ۲۲۱۲ ۱۱۹۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ عاشقی حس خوبیه شور ۹.۲ ۹:۴۷ ۰ ۰ ۲۵۸۳ ۱۶۱۵
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ دل دیوونه بازم منو می کشه سمتت واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۷۸۴ ۵۵۸
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ حالم خرابه منو نگاه کن شور ۱۰.۳ ۱۰:۵۷ ۰ ۰ ۱۲۲۵ ۷۹۲