شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج عبدالرضا هلالی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ تهدمت والله ارکان الهدی زمینه ۸.۲ ۸:۴۰ ۱ ۱ ۲۷۷۱ ۱۱۴۵
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ هر دم علی شور ۵.۴ ۵:۳۵ ۱ ۱ ۴۰۲۲ ۲۰۸۳
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ درسته راهو گم کردم شور ۴.۳ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۱۶۹۷ ۱۳۳۲