شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ علی علی علی ای اسطوره عالم شور ۵.۸ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۶۰۲ ۸۴۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ یا حسین یا عظیم شور ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۵۹۹ ۶۰۰
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ پیچیده تو کوچه هامون شور ۶ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۶۵۴ ۵۹۷
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ أخذتني بجرمي شور ۵.۶ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۴۱۱ ۵۰۵
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ اباعبدالله تو شاهی من بنده شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۵۰۲ ۵۷۵