شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ علی علی علی ای اسطوره عالم شور ۵.۸ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۱۸۳۰ ۱۰۶۴
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ یا حسین یا عظیم شور ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۷۱۵ ۸۰۳
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ پیچیده تو کوچه هامون شور ۶ ۶:۲۱ ۰ ۰ ۷۶۸ ۸۲۲
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ أخذتني بجرمي شور ۵.۶ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۲ ۷۳۵
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ اباعبدالله تو شاهی من بنده شور ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۷۲۹ ۸۳۸