شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ امشب ای خالق یکتا مناجات ۵.۵ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۱۷۲۹ ۷۰۳
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ انقدر رمق نداری پسرم روضه ۳.۸ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۱۴۳۲ ۸۰۰
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ از پای نیزه لالایی میگم شاید بخوابه زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۴۱۵۰ ۲۱۷۵
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۳۹۸ یا علی و یا عظیم شور ۵.۲ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۳۱۹۳ ۲۱۰۲