شب ۱۷ رمضان ۱۳۹۸

شب ۱۷ رمضان ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۳۵ ثانیه

۱ شب ۱۷ رمضان ۱۳۹۸ خجالتم نده و عاصیم خطاب مکن مناجات ۴.۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۸۸۴ ۶۷۷
۲ شب ۱۷ رمضان ۱۳۹۸ آقاجون سر از من و سروری از تو زمینه ۷.۱ ۷:۱۴ ۰ ۰ ۴۰۴۲ ۱۸۶۷