وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸

وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ میری و دلخونم زمینه ۹.۸ ۱۰:۲۸ ۰ ۰ ۴۳۴ ۳۳۶
۲ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ سلام ای نادر دوران خدیجه واحد ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۷۸ ۱۸۱
۳ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ مادرم می گفت برات گریه کنم می بینی شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۶۰۰ ۴۶۰
۴ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ دوباره شدم هوایی شور ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۶۹۲ ۴۸۱