وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸

وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ میری و دلخونم زمینه ۹.۸ ۱۰:۲۸ ۰ ۰ ۹۷۱ ۷۸۰
۲ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ سلام ای نادر دوران خدیجه واحد ۳.۲ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۳۶۴ ۵۰۲
۳ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ مادرم می گفت برات گریه کنم می بینی شور ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۹۵۱ ۱۷۲۰
۴ وفات حضرت خدیجه (س) ۱۳۹۸ دوباره شدم هوایی شور ۳.۴ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۱۸۱۰ ۱۲۷۷