گلچین مولودی ۱۳۹۸

گلچین مولودی ۱۳۹۸

از صابر خراسانی، ۱۵ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۸ ای وصف کمت ابوالعجب ها مدح ۴.۳ ۲:۵۵ ۰ ۰ ۶۰۸۸ ۲۱۵۱
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۸ آمدُم بُگُم که گدا نِمِخِی | لهجه مشهدی مناجات ۱.۴ ۱:۱۱ ۰ ۰ ۶۹۰۳ ۲۱۶۶
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۸ آسمان اشک شوق می بارید مدح ۱.۸ ۱:۳۵ ۰ ۰ ۲۶۶۲ ۱۲۷۷
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۸ خواندیم ولی نوشته می شد مدح ۲.۱ ۱:۵۴ ۰ ۰ ۲۰۱۵ ۱۱۸۷
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۸ بیهوده نیست همسفر آماده می کنند مدح ۲.۴ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۲۶۶۴ ۱۲۲۵
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۸ گفتند بهشتی كه نباشی برهوت است مدح ۲.۴ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۲۵۳۶ ۱۳۰۲
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۸ شأن تو در اندیشه ما جا شدنی نیست مدح ۲.۶ ۲:۲۵ ۰ ۰ ۲۴۴۶ ۱۲۶۹
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۸ زلف شب را به سراپای سحر می ریزم مناجات ۱.۹ ۱:۴۲ ۰ ۰ ۲۰۰۸ ۱۱۶۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۸ ای وصف کمت ابوالعجب ها مدح ۲.۷ ۲:۳۵ ۰ ۰ ۴۹۲۳ ۱۵۸۴
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۸ برکت نان به خاطر حسن است مدح ۱.۷ ۱:۲۸ ۰ ۰ ۳۶۴۴ ۱۳۳۷
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۸ باید غبار صحن تو را طوطیا کنند مناجات ۱.۴ ۱:۱۱ ۰ ۰ ۵۴۶۱ ۱۶۴۸
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۸ گفتم غزلی در خور نامت بنویسم مدح ۲.۴ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۲۱۹۸ ۱۱۷۱
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۸ عمریست لحظه لحظه دلم بی قرار توست مناجات ۳ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۳۴۴۶ ۱۴۳۷
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۸ بی روی علی شعر من آرایه ندارد مدح ۳.۶ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۱۸۳۰ ۲۸۰
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۸ شکاف آیا دلیلش چیست وقتی خانه در دارد مدح ۱.۶ ۱:۲۵ ۰ ۰ ۴۰۰ ۱۵۳