میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ گلبارون شد عالم بالا سرود ۲.۳ ۲:۱۶ ۰ ۰ ۱۴۰۹ ۷۲۱
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ تویی که فارس الحجازی سرود ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۸۱۶ ۵۸۲
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ امیر دو سرایی سرود ۳.۸ ۳:۵۲ ۰ ۰ ۸۳۵ ۵۶۰
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ هستم زیر لوای مرتضی سرود ۴ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۷۰۷ ۵۰۴
۵ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ مواجب می برد خورشید از انوار ایوانش مدح ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۶۲۷ ۴۳۲