میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸

میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ اگه بیای دنیا رو به پات می ریزم سرود ۴.۵ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۲۹۸۴ ۱۲۳۷
۲ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ اگر برکه ام ماهتابی شدم مدح ۶.۵ ۶:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۲۰ ۵۰۰
۳ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ دل و دلدارم یار وفادارم سرود ۴.۳ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۲۵۶۲ ۱۲۹۲
۴ میلاد امام زمان (عج) ۱۳۹۸ بر میگرده گل بهار سرود ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۲۲۳۱ ۱۲۵۱