میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه

۱ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ دونه دونه تا زمین پر می گیرن سرود ۵.۶ ۵:۴۲ ۰ ۰ ۲۴۴۷ ۱۳۵۵
۲ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ اگر پنج نوبت اذانم علیست مدح ۸.۲ ۸:۳۱ ۰ ۰ ۱۰۵۷ ۷۱۳
۳ میلاد امام حسین (ع) ۱۳۹۸ سبز شد زمین و زمان جون گرفته سرود ۴.۵ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۶۹۲ ۱۱۲۴