شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸ در کنج سیه چالمو اشکام شده جاری زمینه ۶.۲ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۲۱۲۹ ۱۵۶۱
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸ سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم واحد ۳.۲ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۴۲۳ ۱۱۶۹
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸ عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را واحد ۴.۱ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۱۷۷۱ ۱۱۳۵
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۸ دوباره شدم هوایی شور ۱.۷ ۱:۳۵ ۰ ۰ ۲۹۷۰ ۱۷۹۶