وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۷ قطعه، ۳۱ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ گریه کن منم تا صبح برات گریه می کنم زمینه ۶.۲ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۱۵۱۰ ۷۳۱
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ سلام ای بانوی دنیا شور ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۸۲ ۶۷۱
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ شرمنده ام که سوخت میان شرر پرت واحد ۴.۷ ۴:۴۳ ۰ ۰ ۴۴۰ ۲۹۳
۴ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ پیش تو تعظیم کرده آسمان ها و زمین واحد ۳.۳ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۴۵۷ ۲۶۵
۵ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ هستم زیر لوای مرتضی شور ۴ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۴۳۷۳ ۱۳۹۳