وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه

۱ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ نشد از چهره غم را بگیری روضه ۷.۲ ۷:۳۸ ۰ ۰ ۱۹۷۸ ۱۲۸۴
۲ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ الا مادر به قربون جمالت زمینه ۴.۶ ۴:۴۵ ۰ ۰ ۷۷۹۵ ۳۳۳۸
۳ وفات حضرت ام البنین (س) ۱۳۹۷ همه روزا رو با تنهایی می جنگه زمینه ۴.۶ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۲۷۵۴ ۱۹۲۴