ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ سکوت پیچیده تو خونه زمینه ۶.۷ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۷۱۵۱ ۳۱۶۸
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ببار ای آسمون ابری من واحد ۵.۳ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۸۵۱ ۱۸۶۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ ز صبح ازل شرح غم فاطمه است واحد ۳.۶ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۲۲۲۳ ۱۶۹۸
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ چشام قطره بارون دلم دریا شور ۲.۹ ۲:۵۰ ۰ ۰ ۳۶۰۵ ۲۳۹۵
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۷ خاک پای تو بر سرم شور ۳.۳ ۳:۱۵ ۰ ۰ ۳۸۷۰ ۲۵۳۹