۳ بهمن ۱۳۹۷

۳ بهمن ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ ۳ بهمن ۱۳۹۷ سر سپرده ام برا تو زمینه ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۲۶۱۲ ۱۲۵۹
۲ ۳ بهمن ۱۳۹۷ ساقی طفلان حسین شور ۷.۷ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۲۶ ۱۲۶۵
۳ ۳ بهمن ۱۳۹۷ مولا علی آقا علی تک ۸.۴ ۸:۵۷ ۰ ۰ ۳۶۱۴ ۱۴۷۸
۴ ۳ بهمن ۱۳۹۷ چه احساس قشنگی می رسونه شور ۵.۷ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۱۲۶۸ ۱۰۵۶