ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ مادر مظلومه ام شدی به غم مبتلا زمینه ۵.۸ ۶:۰۷ ۱ ۱ ۶۱۶۳ ۲۷۹۱
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای وای داره می سوزه حاصل من واحد ۴.۲ ۴:۲۰ ۱ ۱ ۲۹۴۶ ۱۷۸۰
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ ای که در کوچه ها افتادی شور ۵.۳ ۵:۳۴ ۱ ۱ ۷۵۸۶ ۳۰۵۸
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ بوی خون می رسه از گودال شور ۴.۵ ۴:۳۹ ۱ ۱ ۳۷۱۶ ۲۳۴۳