میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ من می مستور می بینم سرود ۴.۸ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۱۸۰۶ ۱۰۲۱
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ آینه در آینه نور مکرم زینب است مدح ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۱۴ ۷۲۱
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۷ بیرق و پرچم مدیون زینب سرود ۶.۸ ۷:۰۸ ۰ ۰ ۲۰۴۴ ۱۱۷۲