شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ تو همونی که نفس هامو بهش مدیونم زمینه ۵.۵ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۲۹۳۳ ۱۰۲۷
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ نامت شفابخش است و بر هر درد تسکین است واحد ۲.۳ ۲:۲۱ ۰ ۰ ۱۱۹۲ ۶۶۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ تو همین روضه به تو دل بستم شور ۳.۹ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۱۶۶۰ ۱۲۱۵
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ این روزا حالم تعریفی نداره شور ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۴۵۵۳ ۱۶۸۳