میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ محضرت قیام می کنم اباالزهرا سرود ۴.۹ ۵:۰۵ ۰ ۰ ۵۱۳ ۲۰۵
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ به نام ساقی کوثر یا حیدر سرود ۳.۴ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۳۲۱ ۱۸۱
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ باز یه صدای آشنا اومد سرود ۵.۱ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۰۱ ۱۵۸
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد سرود ۴.۴ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۴۶۵ ۲۵۰