شب ۳۰ صفر ۱۳۹۷

شب ۳۰ صفر ۱۳۹۷

از جواد مقدم، ۲ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۷ ارباب دو عالم زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۴۳۴۸ ۱۷۱۹
۲ شب ۳۰ صفر ۱۳۹۷ مجنون تر از مجنونم شور ۷.۹ ۸:۲۲ ۰ ۰ ۴۴۸۸ ۲۱۰۶