میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷

میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ از اون بالا دارن میان فرشته ها سرود ۲ ۱:۴۶ ۰ ۰ ۲۶۳۳ ۱۰۹۲
۲ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ به بهار گفتم ثمرت مبارک سرود ۲.۹ ۲:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۸۸ ۸۴۵
۳ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ لب نگار که باشد رطب حرام بود مدح ۹.۲ ۹:۳۸ ۰ ۰ ۱۴۱۷ ۷۴۰
۴ میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) ۱۳۹۷ ماه اومده جان و دل از راه اومده سرود ۴.۹ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۱۸۹۳ ۱۱۸۴