شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ ای اجابت حاجتای ما زمینه ۶.۲ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۷۴۰۳ ۳۵۹۱
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ آخر خطم به خدا بیا منو صدا کن شور ۴.۱ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۶۱۷۷ ۴۰۸۲
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ مانده بودم بدهم دل به علی یا به حسن واحد ۴ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۳۳۲۲ ۲۵۴۱
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ عشق فقط اربابه شور ۵.۲ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۵۲۹۴ ۳۷۳۹