شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ ای اجابت حاجتای ما زمینه ۶.۲ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۵۵۹۶ ۲۸۲۲
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ آخر خطم به خدا بیا منو صدا کن شور ۴.۱ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۵۵۰۴ ۳۴۸۳
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ مانده بودم بدهم دل به علی یا به حسن واحد ۴ ۳:۲۱ ۰ ۰ ۲۵۲۱ ۲۰۱۵
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ عشق فقط اربابه شور ۵.۲ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۵۷۸ ۳۰۷۰