شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ قدم قدم زمین میفته زمینه ۵.۳ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۱۷۲۷ ۹۲۶
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ رطوبت هوای بارونی شور ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۴۴۱ ۱۳۱۵
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۷ جنت توی خراسان دارم واحد ۵ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۷۴۰ ۵۹۲