شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ داره به لبهام جون میاد زمینه ۴.۵ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۱۱۴۴ ۵۹۶
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ حسن ای شراب شب جنون شور ۳.۹ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۸۲۸ ۶۶۷
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ ستون آسمان تکیه به تو داده شور ۳.۶ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۱۲۹۴ ۷۷۲
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ حسن ای هستی من واحد ۳ ۳:۰۲ ۰ ۰ ۱۳۸۸ ۷۳۹
۵ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۷ می بارم از عشق تو جانان شور ۳.۷ ۳:۴۹ ۰ ۰ ۸۵۷ ۶۹۷