شب ۲۷ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۷ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۷ دوباره شدم هوایی زمینه ۷.۷ ۸:۰۸ ۰ ۰ ۸۲۲ ۶۴۵
۲ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۷ حرز به گردن کرامت شور ۳.۸ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۵۵۹ ۶۶۲
۳ شب ۲۷ صفر ۱۳۹۷ رفیقم رفتی حرم جا موندم شور ۷.۱ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۸۱۸ ۷۰۷