شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷

شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۳ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ رسیدیم مدینه با یه دنیای خاطره زمینه ۴.۹ ۵:۰۸ ۰ ۰ ۶۱۷ ۵۰۵
۲ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ اسم تو روی این لبه شور ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۵۹۶ ۶۷۷
۳ شب ۲۶ صفر ۱۳۹۷ قد تموم آسمون دلم گرفته واحد ۷.۲ ۷:۳۶ ۰ ۰ ۴۱۴ ۵۰۳