اربعین حسینی ۱۳۹۷

اربعین حسینی ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۳ قطعه، ۲۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۷ مرحم واسه چشم ترم می خوام مناجات ۳.۲ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۳۷۰۹ ۱۳۹۶
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۷ رسیدم برادر تا شام بلا واحد ۹.۵ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۴۹ ۱۲۱۲
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۷ ای که در قتلگاه افتادی شور ۷.۶ ۸:۰۲ ۰ ۰ ۱۱۱۷۲ ۴۰۸۳