اربعین حسینی ۱۳۹۷

اربعین حسینی ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۷ چهل روزه پاییزی که هر ثانیه اش مثل یک سال گذشت زمینه ۵.۱ ۵:۲۱ ۰ ۰ ۱۰۶۱ ۷۲۹
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۷ بازم تو رویای شبم خواب حرم دیدم واحد ۵.۸ ۶:۰۷ ۰ ۰ ۶۲۴ ۷۰۴
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۷ قدم قدم راه میام واحد ۵.۱ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۷۳۱ ۶۸۵
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۷ هروله قانونمونه شور ۳.۶ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۹۳۹ ۸۸۲
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۷ توی این زمونه وانفسا شور ۲.۹ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۱۳۷۲ ۱۱۴۷