ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷

ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۵ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷ یابن زهرا رو سوی کرب و بلا آورده ام روضه ۲.۴ ۲:۲۶ ۰ ۰ ۱۹۵۴ ۹۵۱
۲ ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷ هنوزم روی نیزه هایی حسین روضه ۸.۵ ۹:۰۹ ۰ ۰ ۱۱۱۴ ۹۲۷
۳ ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷ چهل شبانه روز غم زمینه ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۲۲۶۲ ۱۴۸۱
۴ ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷ گمان مدار که رفتم تو را رها کردم واحد ۳.۷ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۱۵۱۴ ۱۲۰۶
۵ ظهر اربعین حسینی ۱۳۹۷ جون و دلم فدای تو شور ۲.۲ ۲:۱۲ ۱ ۱ ۲۳۷۵ ۱۵۵۱