شب ۹ صفر ۱۳۹۷

شب ۹ صفر ۱۳۹۷

از نریمان پناهی، ۴ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ شب ۹ صفر ۱۳۹۷ دل محزونه داره می خونه زمینه ۳.۱ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۳۱۰۵ ۱۰۶۹
۲ شب ۹ صفر ۱۳۹۷ با یاد روضه مادر عمریه که پریشونم زمینه ۶.۷ ۷:۰۳ ۱ ۱ ۳۲۷۰ ۱۲۴۷
۳ شب ۹ صفر ۱۳۹۷ ای وای پر می زنم از این مدینه واحد ۸.۵ ۸:۵۸ ۱ ۱ ۲۴۵۷ ۸۴۴
۴ شب ۹ صفر ۱۳۹۷ حسن شاهد سیلی مادری واحد ۳.۹ ۳:۵۸ ۰ ۰ ۳۸۲۶ ۹۹۸