شب ۷ صفر ۱۳۹۷

شب ۷ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ مانده بودم بدهم دل به علی یا به حسن زمینه ۴.۸ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۷۲۳۳ ۳۰۶۶
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ تنم بی رمق و چشام چشمه خون زمینه ۵.۸ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۴۹۹۷ ۲۵۹۵
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ این شبا درست مث بچگیام شور ۵.۱ ۵:۲۲ ۰ ۰ ۱۰۸۸۸ ۵۱۱۴