۲۱ مهر ۱۳۹۷

۲۱ مهر ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ با سر رسیدی بی سر گودال باباجان روضه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۴۰۲۹ ۸۸۷
۲ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دوباره شب شده سردمه بابایی روضه ۶.۷ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۵۲۴ ۷۵۴
۳ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ منم و این همه غصه زمینه ۱۴.۸ ۱۶:۰۳ ۰ ۰ ۵۳۲۷ ۲۴۴۷
۴ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر جا که بردنم بابا به اشکام همه خندیدن شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۹۲۸ ۲۳۱۷
۵ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ تویی زخمی ترین سر در میان این همه سرها واحد ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۲۴۶۰ ۱۱۸۷
۶ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ من فقیری بی نوایم دوستت دارم حسین واحد ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۲۸۸۲ ۱۴۵۳
۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر نفس نوای تو شور می دهد به دل شور ۱۲.۸ ۱۳:۵۱ ۰ ۰ ۵۶۲۰ ۲۸۱۴
۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ لحظه آخرم جای شهادتین شور ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۴۱۳۶ ۲۱۲۵