۲۱ مهر ۱۳۹۷

۲۱ مهر ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ با سر رسیدی بی سر گودال باباجان روضه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۴۹۴۷ ۱۱۸۵
۲ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دوباره شب شده سردمه بابایی روضه ۶.۷ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۹۵۱ ۱۰۵۴
۳ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ منم و این همه غصه زمینه ۱۴.۸ ۱۶:۰۳ ۰ ۰ ۶۲۶۱ ۲۹۷۱
۴ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر جا که بردنم بابا به اشکام همه خندیدن شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۵۶۵۹ ۲۷۶۹
۵ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ تویی زخمی ترین سر در میان این همه سرها واحد ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۲۹۳۴ ۱۴۸۷
۶ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ من فقیری بی نوایم دوستت دارم حسین واحد ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۶۶۰ ۱۸۵۰
۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر نفس نوای تو شور می دهد به دل شور ۱۲.۸ ۱۳:۵۱ ۰ ۰ ۶۲۸۴ ۳۳۳۴
۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ لحظه آخرم جای شهادتین شور ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۴۷۶۹ ۲۵۹۹