۲۱ مهر ۱۳۹۷

۲۱ مهر ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۱ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ با سر رسیدی بی سر گودال باباجان روضه ۵.۹ ۶:۱۵ ۰ ۰ ۳۰۵۹ ۶۷۵
۲ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ دوباره شب شده سردمه بابایی روضه ۶.۷ ۷:۱۲ ۰ ۰ ۱۱۷۰ ۵۶۰
۳ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ منم و این همه غصه زمینه ۱۴.۸ ۱۶:۰۳ ۰ ۰ ۴۲۶۳ ۱۹۷۷
۴ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر جا که بردنم بابا به اشکام همه خندیدن شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۴۲۲۷ ۱۹۲۸
۵ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ تویی زخمی ترین سر در میان این همه سرها واحد ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۲۰۶۵ ۹۳۵
۶ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ من فقیری بی نوایم دوستت دارم حسین واحد ۵.۳ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۶۴ ۱۱۴۵
۷ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ هر نفس نوای تو شور می دهد به دل شور ۱۲.۸ ۱۳:۵۱ ۰ ۰ ۴۴۹۴ ۲۲۷۸
۸ ۲۱ مهر ۱۳۹۷ لحظه آخرم جای شهادتین شور ۳.۵ ۳:۴۰ ۰ ۰ ۳۲۷۶ ۱۶۹۵