شب ۷ صفر ۱۳۹۷

شب ۷ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه

۱ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ دوباره با آه و زاری روضه ۶ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۶۷۹۰ ۱۵۹۴
۲ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ گنبد ندارد نام و نشانی بر روی مرقد ندارد واحد ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۸۹۴۸ ۳۰۷۷
۳ شب ۷ صفر ۱۳۹۷ قصه عشق و عاشقی شیرینه واحد ۶.۸ ۷:۱۱ ۰ ۰ ۸۱۱۸ ۳۳۵۴