شب ۵ صفر ۱۳۹۷

شب ۵ صفر ۱۳۹۷

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۴۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ شب ۵ صفر ۱۳۹۷ بابا تویی یا خواب می بینم روضه ۹ ۹:۳۷ ۰ ۰ ۳۱۱۹ ۱۰۵۸
۲ شب ۵ صفر ۱۳۹۷ گاهی دلم می گیره از بس که زمینه ۵.۷ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۴۶۲۶ ۲۴۲۹
۳ شب ۵ صفر ۱۳۹۷ رنگش پریده موهاش سپیده زمینه ۸.۱ ۸:۴۱ ۰ ۰ ۲۶۵۴ ۲۰۶۲
۴ شب ۵ صفر ۱۳۹۷ بی قرارم و فقط می خوام برم حرم واحد ۳.۵ ۳:۳۵ ۱ ۱ ۶۰۵۷ ۳۱۳۵
۵ شب ۵ صفر ۱۳۹۷ خودم رو با سینه زدن به قتلگاه می کشم شور ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۳۰۶۲ ۲۰۴۹