شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ می دونی چند ساله که گریه همش میده عذابم زمینه ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۱۶۹ ۸۱۱
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ یه روز می بینی از آبله ها میگم به بابام زمینه ۶.۵ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۲۲۱ ۸۸۳
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ از بس به شما فکر می کنم به خودم نمی رسم شور ۴.۲ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۶۵۵ ۱۳۶۸
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ آقای منه اسمش آرامش شب های منه شور ۴.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۳۲۸ ۱۰۳۶
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ وقتی پرچم می بینم شور ۴.۸ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۹۹۸ ۹۴۰