شب ۲ صفر ۱۳۹۷

شب ۲ صفر ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ مگه از خاطرم میره روی نیزه تو رو دیدم زمینه ۷.۵ ۸:۰۶ ۰ ۰ ۴۴۵۷۱ ۹۸۹۱
۲ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ پیچیده این آوا من کشته اشکم شور ۳.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۶۷۴۹ ۴۱۵۵
۳ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ تو حسین بچگیمی شور ۳.۵ ۳:۲۹ ۰ ۰ ۸۲۵۰۹ ۲۱۵۵۵