شب ۲ صفر ۱۳۹۷

شب ۲ صفر ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۶ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ تو در میان امامان چراغ انجمنی روضه ۷.۷ ۸:۰۳ ۰ ۰ ۳۳۵۲ ۹۸۳
۲ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ تو گرفتی با حسین روی دامن سرمو روضه ۱۰.۱ ۱۰:۳۹ ۰ ۰ ۱۸۸۸ ۹۵۱
۳ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ ای شررهای غمت گشته شمع حرمت زمینه ۳.۳ ۳:۱۹ ۰ ۰ ۴۷۳۷ ۲۴۵۳
۴ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ مدینه جایی بین ابراست زمینه ۹.۵ ۱۰:۰۲ ۰ ۰ ۴۳۳۳ ۲۲۲۴
۵ شب ۲ صفر ۱۳۹۷ ای پسر ارشد زهرا حسن شور ۴.۷ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۵۷۲۵ ۲۴۹۵