شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ هوای زیارت کرب و بلا سرمه بازم زمینه ۵.۶ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۹۸۴۴ ۳۴۹۸
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ ترک رو لبام از خجالتم می سوزه زمینه ۶.۲ ۶:۲۷ ۰ ۰ ۳۷۰۰ ۱۵۸۷
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ نشونیتو پرسیدم از همه ستاره ها زمینه ۵.۶ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۲۸۵۳ ۱۶۵۰
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ بسته دستم به اسارت به اسارت چه کنم واحد ۳.۵ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۱۱۵ ۱۱۴۲
۵ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ با خط به خط روضه غم گریه کردیم واحد ۲.۷ ۲:۳۹ ۰ ۰ ۹۵۰ ۱۱۰۰