شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷

از حاج محمود کریمی، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ آفتاب حُسن حق تابید روی نیزه ها روضه ۷.۳ ۷:۴۵ ۰ ۰ ۱۵۵۴ ۸۱۱
۲ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ مه مدینه و شام خراب یعنی چه روضه ۳.۳ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۷۷۸ ۷۶۱
۳ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ یه عمر گریه یه عمر ناله زمینه ۷.۴ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۲۰۲۸ ۱۶۶۰
۴ شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۷ دست یکی به موی او شور ۶.۱ ۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۷۲۵ ۱۵۳۴