شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۶ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ عکس امشب که خوش احوال تو را می بینم روضه ۶ ۶:۲۲ ۱ ۱ ۷۸۱۱ ۳۲۸۶
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ داری قرآن می خونی قلب زینب گرفته زمینه ۵.۸ ۶:۰۹ ۱ ۱ ۱۰۸۹۷ ۶۷۶۸
۳ شب عاشورا ۱۳۹۷ از خون زمین دریا شود واحد ۷.۲ ۷:۳۵ ۱ ۱ ۸۵۵۸ ۵۳۶۹