شب عاشورا ۱۳۹۷

شب عاشورا ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۴۷ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۳۹۷ شب آخر بگذار این پر من باز شود روضه ۴.۲ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۴۵۹۷ ۱۴۴۰
۲ شب عاشورا ۱۳۹۷ بی قرار و بی قرارتم به خدا زمینه ۵.۳ ۵:۳۵ ۱ ۱ ۵۸۷۸ ۳۴۲۱
۳ شب عاشورا ۱۳۹۷ صبر کن ای برادرم آرام شور ۴.۷ ۴:۵۴ ۰ ۰ ۷۲۲۰ ۳۸۰۴