ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

ظهر تاسوعا ۱۳۹۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ در این غوغای آبی که خشکیده همه گل ها زمینه ۷.۲ ۷:۳۹ ۰ ۰ ۴۳۹۷ ۲۳۲۸
۲ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ ای علمدار سپاه توحید واحد ۳.۷ ۳:۵۰ ۰ ۰ ۲۴۷۳ ۱۵۸۵
۳ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ سراسر شورم و احساس شور ۶.۷ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۳۷۳۶ ۲۴۱۰
۴ ظهر تاسوعا ۱۳۹۷ تا علی هست با نسبت تر نیست شعرخوانی ۳.۷ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۱۴۲۴ ۱۱۰۳